Privacy & gegevens

Privacyverklaring: CovidSafe App - Covid-certificaten - DPIA

Privacyverklaring over de gegevensverwerking en bescherming in het kader van het Digitaal EU-Covid-Certificaat

COVIDSAFE.BE APP

v.4 – 3 maart 2022

CovidSafe.be is een applicatie die speciaal is ontworpen in het kader van het beheersen van de COVID-19 pandemie. Deze app gebruikt uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens enkel en alleen in het kader van de beheersing van de COVID-19 pandemie.

In deze privacyverklaring vindt u alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het Digitaal EU-Covid-Certificaat door deze app. Meer bepaald zal worden verduidelijkt hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Dit document is opgedeeld in twee delen:

 • Algemeen: in dit gedeelte worden een aantal sleutelbegrippen toegelicht, wordt verduidelijkt wat uw rechten zijn bij de verwerking van persoonsgegevens en hoe u die kunt uitoefenen;
 • Digitaal EU-Covid-Certificaat: in dit gedeelte wordt informatie verschaft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van verkrijgen van de verschillende certificaten;

Algemeen

Wat is een verwerking van persoonsgegevens? Begrippen.

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene")( dus geen vennootschap bv.); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

"Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens?

U kunt de gegevens die verwerkt worden, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daarnaast heeft u ook het recht om u te verzetten tegen verwerkingen die hun grondslag vinden in het algemeen belang. Indien u van mening bent dat uw gegevens niet meer relevant zijn en derhalve moeten worden verwijderd, hebt u tevens het recht om dit te vragen. Ten slotte heeft u – indien een verwerking gebaseerd is op uw toestemming – steeds het recht om deze toestemming terug in te trekken.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u één van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke of zijn functionaris voor gegevensbescherming. Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw gegevens door de app kan u terecht op dpo@ehealth.fgov.be.

Ook indien u het niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens verwerkt worden, kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke of zijn functionaris voor gegevensbescherming. Daarnaast kunt u ook steeds klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Digitaal EU-Covid-Certificaat

Verwerkingsverantwoordelijke app

Deze app wordt aan de gebruiker aangeboden door de federale overheid en de gefedereerde entiteiten zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 . De app is enkel beschikbaar voor personen van wie certificaten worden beheerd door de instellingen verantwoordelijk voor de aanmaak van het vaccinatiecertificaat, het testcertificaat of het herstelcertificaat.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen verricht door de app is de gebruiker die de app op zijn toestel heeft geïnstalleerd.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking

Het Digitaal EU-Covid-Certificaat zal het veilige en vrije verkeer binnen de EU faciliteren tijdens de COVID-19-pandemie. Met het certificaat kunt u bewijzen dat u gevaccineerd bent tegen COVID-19, een negatief testresultaat hebt gekregen of hersteld bent van COVID-19. Het certificaat kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Er lopen besprekingen met Zwitserland om te regelen dat dit certificaat ook in dat land zal kunnen gebruikt worden.

De bedoeling van deze app is het ophalen van het Digitaal EU-Covid-Certificaat van de gebruiker en van de personen waarvoor de gebruiker gemandateerd is om de gegevens te verwerken, en deze certificaten te bewaren op het toestel van deze gebruiker.

Het gebruik van deze app is volledig vrijwillig. Met andere woorden, er is geen enkele verplichting om deze te installeren. Door de installatie van de app en het invoeren van zijn identificatiegegevens, stemt de gebruiker in met de verwerking van zijn gegevens door de app.

Soort persoonsgegevens

Voor het bekomen van het Digitaal EU-Covid-Certificaat worden volgende gegevens verwerkt:

 • identiteitsgegevens : de identiteitsgegevens noodzakelijk voor het identificeren van de gebruiker en de identiteitsgegevens van de personen waarvoor de gebruiker gemandateerd is om de gegevens te verwerken.
 • gegevens betreffende de bekomen certificaten : afhankelijk van de toepasselijkheid voor de gebruiker en de personen waarvoor de gebruiker gemandateerd is de gegevens te verwerken, zullen inhoudelijke gegevens betreffende vaccinatiecertificaat, testcertificaat of herstelcertificaat verwerkt worden.
 • De lijst van de verwerkte gegevens kan teruggevonden worden in de publicaties van de Europese commissie.

Waar komen deze persoonsgegevens vandaan?

Het Digitaal EU-Covid-Certificaat omvat drie verschillende soorten COVID-19-certificaten:

 • het vaccinatiecertificaat,
 • het testcertificaat en
 • het herstelcertificaat.

Het vaccinatiecertificaat wordt door de onderstaande verwerkingsverantwoordelijken, ieder voor zijn bevoegdheid uitgegeven en kan door de app worden opgehaald:

 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841, waarvan de kantoren gelegen zijn Koning Albert II-laan 35, bus 33 te 1030 Brussel;
 • Agence Wallonne pour une Vie de Qualité, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0646.877.855, waarvan de kantoren gelegen zijn Rue de la Rivelaine 21, 6061 Charleroi;
 • Office de la Naissance et de l’Enfance, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0231.907.895, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Chaussée de Charleroi 95, 1060 Saint-Gilles;
 • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0240.682.833, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel;
 • De Franse Gemeenschapscommissie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0240.682.437, waarvan de kantoren gelegen zijn in de Paleizenstraat 42, 1030 Brussel;
 • Het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0332.582.613 waarvan de kantoren gelegen zijn in de Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

De EU digitale COVID test- en herstelcertificaten worden uitgegeven door Sciensano, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0693.876.830, met maatschappelijke zetel in de Juliette Wytsmanstraat 14 te 1050 Elsene en kunnen door de app worden opgehaald.

Doorgifte

De gebruiker kan beslissen om de QR code in deze applicatie te tonen aan derde partijen. Met deze handeling zal de gebruiker identiteitsgegevens en inhoudelijke gegevens van de certificaten doorgeven aan deze derde.

De app kan gegevens met betrekking tot het gebruik van de app en het toestel doorgeven aan de leverancier van het toestel. De doorgifte valt onder volgende privacy policy. Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens met betrekking tot de certificaten doorgestuurd. Meer informatie over het gebruik van Crashlytics kan gevonden worden in volgend document.

Gebruik van de camera

In de CovidSafe.be app wordt geen gebruik gemaakt van de camera van uw toestel.

Bewaartermijn

De certificaten worden op het toestel van de gebruiker bewaard zolang deze geldig zijn en worden verwijderd wanneer de gebruiker de app van zijn toestel verwijdert.